top of page

Chavez-Vilchez arrest

Heeft een ouder, die illegaal is in Nederland ( een derdelander) en die voor een Nederlands kind zorgt automatisch ook verblijfsrecht? In de rechtspraak is uitgemaakt dat als het vertrek van deze derdelander ouder zou betekenen dat het Nederlandse kind het land en de EU ook zou moeten verlaten, deze ouder dan wel verblijfsrecht in Nederland behoort te krijgen. Het idee is namelijk dat het kind met de Nederlandse nationaliteit, wel zijn rechten als burger van de Unie moet kunnen blijven uitoefenen, en bij vertrek uit de Unie zal dat niet goed mogelijk zijn. Tot voor kort oordeelde de Nederlandse rechter dat deze situatie zich alleen zou voordoen als de andere ouder, die meestal Nederlander is, feitelijk niet voor het kind kan zorgen. Gedacht werd bijvoorbeeld aan een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking, of dat de deze ouder gewoon niet meer in zicht is, etc. Op 22 mei 2017 heeft echter het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat Nederland tot nu toe veel te streng was bij de toelating van de verzorgende "illegaal verblijvende" ouder. Er moet meer rekening gehouden worden met de belangen van het kind en daarbij behoren alle omstandigheden in de beschouwing te worden betrokken, meer in het bijzonder de leeftijd van het kind, zijn lichamelijke en emotionele ontwikkeling, de mate van zijn affectieve relatie zowel met de ouder die Unieburger is als met de ouder die derdelander is, evenals het risico dat voor het evenwicht van het kind zou ontstaan indien het van deze laatste ouder zou worden gescheiden. Deze uitspraak heeft grote consequenties voor Nederlandse kinderen waarvan de buitenlandse ouder met name of alleen zorgt voor het Nederlandse kind. De verzorgende ouder moet bewijzen dat het kind van die zorg afhankelijk is. Als de verzorgende ouder dat kan moet aan hem/haar een verblijfsrecht worden toegekend. Op ons kantoor zijn inmiddels al in meerdere zaken op grond van dit arrest verblijfsvergunningen verleend.

bottom of page