Aansprakelijkheidsrecht

Er zijn talloze situaties denkbaar waarin u een ander aansprakelijk wilt stellen. Is een ander tekortgeschoten in de nakoming van een verbintenis? Mogelijk is sprake van wanprestatie. Was er geen verbindenis en hebt u toch schade geleden door het doen of nalaten van een ander? Dan is schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad de geëigende weg. Kortom: het aansprakelijkheidsrecht is een zeer divers rechtsgebied waarmee u uw schade kunt verhalen op een ander. Hebt u schade geleden of wordt juist schade van u gevorderd? Aarzel niet en neem contact met ons op. Contactformulier

 

Arbeidsmigratie

Het vreemdelingenrecht kent vele kleine sub-gebieden. Arbeidsmigratie is hier één van. Het arbeidsmigratierecht omvat de vreemdelingrechtelijke/bestuursrechtelijke procedures voor migranten die in Nederland willen komen werken en de regels voor de werkgevers voor het legaal te werkstellen van vreemdelingen. Collet Advocaten Alkmaar heeft veel ervaring met het aanvragen van tewerkstellingsvergunningen, het procederen tegen opgelegde boetes op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen, kennismigratie en werk- en verblijfsvergunningen voor ondermeer de Aziatische Horeca. Contactformulier

 

Arbeidsrecht

Collet Advocaten Alkmaar beschikt over ruime ervaring en grote kennis binnen het arbeidsrecht. Niet alleen binnen de procedurele fase (beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de rechtbank dan wel het UWV) maar ook in het voortraject kunnen onze medewerkers u van dienst zijn. Denkt u daarbij aan geschillen over concurrentie- of relatiebedingen. Vanuit verschillende perspectieven kunnen wij u het beste advies en de meeste efficiente oplossing aandragen. Contactformulier

 

Asielrecht

Als een vreemdeling in zijn land van herkomst gevaar loopt en daar geen bescherming kan krijgen, kan hij in Nederland asiel aanvragen. Door het houden van een tweetal interviews, zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bepalen of iemand asiel dient te krijgen of niet. De vreemdeling moet wel voor die interviews voorbereid worden. Ook in het geval dat de IND de aanvraag afwijst, heeft de vreemdeling het recht dat besluit door een onafhankelijke rechter te laten toetsen. Dit zijn een aantal taken waar de advocaat de vreemdeling in kan bijstaan. Collet Advocaten Alkmaar heeft enkele advocaten die zeer veel procederen over verblijfsvergunningen asiel, soms zelfs tot aan het Hof van Justitie van de Europese Unie of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Verder doceert mr. Verbaas het voor alle asieladvcaten verplichte vak Vluchtelingenrecht bij de OSR in Utrecht. Contactformulier

 

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de onderlinge verhouding tussen overheid en burger. Heeft u een geschil met een bestuursorgaan - bijvoorbeeld de gemeente - over een vergunning , bestemmingsplan of uitkering? Of heeft u een verzoek om informatie ingediend op basis van de Wet Openbaarheid bestuur maar is dat afgewezen? Dan is het bestuursrecht van toepassing. Ook voor zaken met betrekking tot sociale voorzieningen (problemen met uitkeringen of subsidies) op grond van bijvoorbeeld de Participatiewet of Wet Maatschappelijke ondersteuning, kunt u bij ons terecht. Onze bestuursrechtadvocaten hebben veel ervaring met het adviseren van en procederen in bestuursrechtelijke zaken. Contactformulier

 

Echtscheiding

Ons kantoor behandeld ook echtscheidingen.

Europees recht

Iedereen met de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie is automatisch Unie Burger, en Unie Burgers hebben het voordeel van het vrije verkeer van personen (zo is er bijvoorbeeld geen visum nodig voor reizen binnen de EU), vrij verkeer van goederen (geen import- en exportkosten binnen de EU), vrij verkeer van diensten (verbod op beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de EU) en een vrij verkeer van kapitaal (verbod op beperkingen kapitaalverkeer en betalingsverkeer binnen de EU).

Naast kennis van het Europese Unie recht beschikt Collet Advocaten Alkmaar ook over kennis en expertise met betrekking tot mensenrechten op basis van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het recht op leven, verbod op foltering, bescherming van eigendom en recht op een eerlijk proces zijn enkele voorbeelden van mensenrechten waarmee de advocaten proceservaring hebben.

 

De meeste van onze advocaten hebben ervaring met het procederen bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens en het Europees Hof van Justitie. Zij zijn actief in het voeren van procedures waarin het Europees recht een grote rol speelt. Contactformulier

 

Huurrecht

Het huurrecht stelt regels voor zowel de huurder als de verhuurder, die in de wet zijn neergelegd. Deze regels zijn van toepassing indien de partijen niets afwijkends zijn overeengekomen. De wettelijke regels zijn dus van regelend recht. Zijn uw rechten als huurder in het geding? Of heeft u een huurder die zich niet aan het contract houdt? U kunt daarbij denken aan beëindiging van de huurovereenkomst, huurbescherming, huurverhoging, overlast, ontruiming, renovatie, verstoring van het woongenot en veel meer. Neemt u in dat geval contact op met ons. Contactformulier


Incassorecht

Of u schuldeiser bent of schuldenaar: Collet Advocaten Alkmaar behartigt de belangen van een ieder. Binnen het incassorecht wordt zowel commerciële bedrijven als particulieren bijgestaan door onze incassospecialisten. Hebt u een dagvaarding ontvangen? Is er sprake van betalingsonmacht? Reageert uw schuldenaar niet? Bent u schuldeiser en wilt u beslag leggen op de bezittingen van uw schuldenaar? Collet Advocaten Alkmaar kan u uitgebreid adviseren en de meest efficiënte bijstand verlenen. Contactformulier

 

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht strekt zich uit tot vrijwel alle groepen binnen de maatschappij. Denkt u daarbij aan arbeidsongeschikten, ouderen, werkgevers, werknemers, werklozen en zelfstandigen. De procedures zijn zeer divers. Het geschil kan een uitkering betreffen, maar ook een bepaalde dienst (maatschappelijke ondersteuning) of een product (een hulpmiddel zoals een rolstoel). Hebt u te maken met een dergelijke kwestie? Wij kunnen u de helpende hand bieden. Contactformulier

 

Strafrecht

In het geval dat u in aanraking komt met het strafrecht, dan is het van belang dat uw kant van het verhaal zo goed mogelijk naar voren wordt gebracht. Of u nou verantwoording moet afleggen bij de kantonrechter, de politierechter, de meervoudige kamer of het Gerechtshof, in het geval dat u verdachte bent, kan Collet Advocaten Alkmaar u begeleiden in het hele strafproces.

 

Tegenwoordig legt het Openbaar Ministerie steeds vaker een boete op in plaats van dat er een dagvaarding wordt uitgebracht. Veel mensen betalen die boete maar gewoon om er “van af te zijn”. Wat men zich vaak niet realiseert, is dat het betalen van een dergelijke boete wel een strafblad oplevert. Het kan soms dus wel van belang zijn om de zaak wel aan de rechter voor te leggen en in een dergelijk geval moet er dan verzet worden aangetekend. Ook met het instellen van verzet kan Collet Advocaten Alkmaar ondersteuning bieden. Contactformulier

 

Penitentiair recht

Penitentiair recht (ofwel detentierecht) gaat over de mensenrechten die vreemdelingen maar ook strafrechtelijk gedetineerden hebben in de gevangenis. Dan valt te denken aan privacy, die met name in gedrang komt bij isoleercelplaatsing, visitaties (waarbij gedetineerden zich moeten uitkleden voor inspectie in bijzijn van de bewaking) of het afluisteren van de telefoon, of beperkingen in bezoek. Veel bewaringsadvocaten weten daar weinig vanaf, maar Collet Advocaten is hierin gespecialiseerd. Contactformulier

 

Vreemdelingenbewaring

Vreemdelingenbewaring of (vreemdelingendetentie) is de term die de overheid gebruikt als zij mensen zonder verblijfsvergunning opsluit om uit te zetten. Dit gebeurt ook op Schiphol. Juridisch gezien is dit iets anders dan een gevangenisstraf of voorlopige hechtenis; feitelijk gezien komt het echter op hetzelfde neer. Veel cliënten ervaren het ook als een straf terwijl ze geen misdaden hebben begaan. Voor hen is het daarom vaak onbegrijpelijk waarom zij opgesloten zitten. Collet Advocaten Alkmaar beschikt over voldoende kennis van de regelgeving en is goed op de hoogte van de recente rechtspraak om de belangen van de vreemdeling die vast zit, zo goed mogelijk te behartigen. Contactformulier

 

Vreemdelingenrecht

Veel mensen denken dat vreemdelingenrecht hetzelfde is als asielrecht. Dat is niet zo! Asielrecht – de naam zegt het al - gaat over alle wetten en regels die er bestaan om asiel te krijgen. Maar vreemdelingenrecht is veel meer dan dat. Vreemdelingenrecht gaat vooral om regels om verblijfsvergunningen te krijgen. Collet advocaten Alkmaar is gespecialiseerd in alle soorten verblijfsvergunningen, zoals vergunningen vanwege arbeid,  studie,  verblijf bij partner of kind,of  verblijf vanwege ziekte of humanitaire redenen (zoals het kinderpardon).

U kunt bij Collet Advocaten Alkmaar terecht voor al uw aanvragen voor verblijfsvergunningen. Daarbij zorgen wij voor zowel het indienen en begeleiden van het aanvragen van verblijfsvergunningen, maar procederen ook in bezwaarschriftprocedures of procedures bij de rechtbank, de Raad van State, het Hof van Justitie en het Europees hof voor de Rechten van de Mens. Contactformulier

Bij Collet Advocaten Alkmaar is veel kennis op alle rechtsgebieden.

Mochten wij u niet kunnen helpen, dan kunnen wij u doorverwijzen. We weten waar onze grenzen liggen.

Door intensieve samenwerking, het uitwisselen van informatie en permanente scholing werken wij aan een hoge kwaliteit van onze dienstverlening.

 

De rechtsgebieden:

 

Expertises