top of page

Informatie

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken, neem vrijblijvend contact met ons op.

U kunt uw vraag stellen via het onderstaande contactformulier, dan zullen wij zo spoedig mogelijk reageren.

Tijdens kantoortijden zijn wij ook direct bereikbaar via telefoon of email.

contactinformatie

Collet Advocaten

Alkmaar

Havinghastraat 46a

1817 DA Alkmaar

T  072 5154620
F  072 5153884
E  alkmaar@colletalkmaar.com

www.colletalkmaar.com

 

Het kantoor is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur.

 

Routebeschrijving Alkmaar

contact

Contactformulier

Uw bericht is verzonden.

Collet Advocaten Alkmaar speelt met haar tarieven in op de wensen van de cliënten.

 

Wij werken intensief samen met de Raad voor Rechtsbijstand zodat  u ook bij ons terecht kunt wanneer u een laag inkomen heeft en wellicht in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp. Tijdens het eerste gesprek wordt meteen gekeken of u hiervoor in aanmerking komt en hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn.

 

Komt u niet voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking dan zullen we met u bespreken op basis van welk uurtarief wij u kunnen bijstaan. Tijdens het eerste gesprek zal de advocaat dit met u bespreken en u tevens een kostenraming geven. De hoogte van het uurtarief wordt onder meer bepaald door uw inkomen.

Tarieven

tarieven
overige kantoren

Overige kantoren

Collet Advocaten

In september 2005 heeft Michel Collet in Rotterdam een advocatenkantoor opgericht genaamd Collet International Lawyers & Associates. Met een aantal nieuwe en jonge medewerkers heeft het kantoor zich met name ingezet voor vreemdelingen.

 

In april 2006 heeft Michel Collet het kantoor van Arie van Driel in Alkmaar overgenomen. Dat was het begin van Collet Advocaten Alkmaar. In 2008 heeft Michel Collet vervolgens een kantoor in ’s-Hertogenbosch geopend en daarmee was Collet Advocaten Den Bosch een feit geworden.

 

Uiteindelijk werd ervoor gekozen om de drie vestigingen in Rotterdam, Alkmaar en ’s-Hertogenbosch  meer zelfstandigheid te geven. De drie vestigingen werden drie zelfstandig besloten vennootschappen die juridisch gezien, los stonden van elkaar. Michel Collet bleef wel aandeelhouder in alle drie de kantoren en het kantoor in Rotterdam is vervolgens Collet Advocaten Rotterdam gaan heten.

 

Vanaf januari 2011 heeft Michel Collet zich als aandeelhouder teruggetrokken uit Collet Advocaten Alkmaar. Hoewel hij formeel gezien niet meer verbonden is aan Collet Advocaten Alkmaar, is de naam van het kantoor ongewijzigd gebleven.

Klachten

Klachten

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Onze interne klachtenregeling (klik hier voor onze klachtenregeling)

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor ook wenden tot de klachtenfunctionaris, dhr. mr. C. Chen.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Kantoorklachtenfunctionaris:
Mr. C. Chen, Havinghastraat 46a, 1817 DA Alkmaar, Tel. 072 - 515 46 20


Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage), 2591 XR Den Haag, Tel. 070 - 310 53 10
Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy Statement Collet Advocaten Alkmaar

 

Algemeen

Collet Advocaten Alkmaar B.V. (Collet Alkmaar) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Collet Alkmaar verwerkt.

 

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

Collet Alkmaar verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Nadat uw zaak is afgerond, kan Collet Alkmaar een u een evaluatie van onze dienstverlening aanbieden. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Collet Alkmaar gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van eenieder die de website van Collet bezoekt, via de website persoonsgegevens met Collet Alkmaar deelt of mailt met Collet Alkmaar.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Collet Alkmaar verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

-           het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst middels een opdrachtbevestiging en het voeren van (gerechtelijke) procedures

-           innen van declaraties

-           advisering, bemiddeling en verwijzing

-           voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

-           marketing- en communicatieactiviteiten

-           werving en selectie (sollicitatie)

De persoonsgegevens worden op rechtmatigheid getoetst en de verstrekte gegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Collet Alkmaar verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, BSN, V-nr., email, burgerlijke staat en Identiteitsgegevens van het hele gezin.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Collet Alkmaar omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Collet Alkmaar verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

-           wettelijke verplichting

-           uitvoering van een overeenkomst

-           verkregen toestemming van betrokkene(n)

-           gerechtvaardigd belang

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Collet Alkmaar deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Collet Alkmaar, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Collet persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Collet uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Collet ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.    

 

Beveiliging persoonsgegevens

Collet Alkmaar hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Collet gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Collet in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Collet Alkmaar bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Collet Alkmaar aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Per email: alkmaar@colletalkmaar.com

Per post: Collet Advocaten Alkmaar, Havinghastraat 46a, 1817 DA Alkmaar

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Collet Alkmaar neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruik social media

Op de website van Collet Alkmaar zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Collet Alkmaar houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

Collet Alkmaar houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Collet Alkmaar verkocht aan derden.

 

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Collet Alkmaar te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Collet Alkmaar op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

De website van Collet Alkmaar maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Collet Alkmaar geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Collet Alkmaar heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Aanpassing privacy statement

Collet Alkmaar heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website https://www.colletalkmaar.com/

 

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

Collet Advocaten Alkmaar

Havinghastraat 46a

1817 DA Alkmaar

alkmaar@colletalkmaar.com

 

Dit privacy statement is op d.d. 25 mei 2018 vastgesteld.

bottom of page