top of page

Europa- of Belgiëroute

Voor een Nederlander met een gezinslid (die niet de nationaliteit heeft van een EU-land en zich in een ander EU-lidstaat vestigt) zijn de eisen om een verblijfsvergunning voor zijn gezinslid te verkrijgen in die andere EU–lidstaat een stuk minder streng dan de nationale voorwaarden van dat EU-land. Na enige tijd kan dat gezin zich weer in Nederland vestigen met als gevolg dat er minder strenge voorwaarden van toepassing zijn. Dit is het gevolg van Europese regelgeving. Ook gezinsleden van burgers uit een andere EU-lidstaat die zich in Nederland hebben gevestigd kunnen in Nederland op grond van Europese regelgeving veel makkelijker een verblijfsvergunning verkrijgen dan gezinsleden van Nederlanders. Het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor een gezinslid kan daarom een reden zijn om zich (eventueel tijdelijk) in een ander EU-lidstaat dan waarvan men de nationaliteit heeft te vestigen. In dat andere EU-land zal men wel zelf in zijn levensonderhoud moeten kunnen voorzien.

Ons kantoor heeft veel ervaring met het begeleiden van mensen die deze route hebben gevolgd.

Op 12 maart 2014 heeft het Europese Hof van Justitie in een zaak door ons kantoor aanhangig gemaakt vragen beantwoord over de uitleg van deze route. Daarbij is meer duidelijkheid gegeven over de vraag wanneer er sprake is van vestiging. Iemand die alleen bij zijn partner of echtgenoot in het weekend in het andere EU land verblijft, bijvoorbeeld omdat hij nog in Nederland werkt, heeft zich niet in dat andere land gevestigd. Ook bij (lange) vakanties is geen sprake van vestiging. Deze personen komen daarom bij terugkeer naar Nederland niet snel op grond van deze regelgeving in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

Na deze uitspraken van het Europese Hof heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in zijn regels opgenomen dat pas van vestiging in het buitenland gesproken kan worden indien men daar minstens 6 maanden bij elkaar verbleven heeft. Uit andere uitspraken valt echter af te leiden dat de IND daarin weer te streng is; 3 maanden gezamenlijk verblijf in dat andere EU land zou genoeg moeten zijn. Voorts heeft de IND in beleid opgenomen dat de EU-burger genoeg inkomen zal moeten hebben om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien. Uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 16 juli 2015 valt echter af te leiden dat ook het inkomen van het niet EU-gezinslid meegenomen behoort te worden bij de beoordeling of men zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Behoud verblijfsrecht van de niet EU-burger na beëindiging van partnerschap of huwelijk.

Indien de relatie op grond waarvan men een verblijfsrecht heeft gekregen na gebruik te hebben gemaakt van de Europaroute (of indien men verblijfsrecht heeft omdat men een partner uit een ander EU-land heeft) eindigt, kan men een zelfstandige verblijfsvergunning verkrijgen als het huwelijk of partnerschap ten minste 3 jaar heeft geduurd waarvan tenminste 1 jaar in Nederland. Indien de EU-burger Nederland verlaat is het wel zaak om meteen een zelfstandige verblijfsvergunning aan te vragen, omdat met het vertrek uit Nederland van deze EU-partner of echtgenoot het verblijfsrecht vervalt van de niet EU-burger.

Indien er afhankelijke kinderen zijn die in Nederland blijven of er zijn bijzondere omstandigheden kan het verblijfsrecht ook blijven bestaan.

Duurzaam verblijfsrecht na 5 jaar

Na 5 jaar ononderbroken verblijfsrecht op grond van huwelijk of partnerschap met een EU-burger die gebruik gemaakt heeft van het gemeenschapsrecht krijgt men een duurzaam verblijfsrecht.

Indien men een bewijs van duurzaam verblijfsrecht aanvraagt, gaat de IND vaak na of men gedurende de gehele periode wel recht heeft gehad op verblijf in Nederland.

De IND kan nagaan of men al die tijd wel voldoende inkomen heeft gehad of dat de relatie nog steeds aannemelijk is en al die tijd is gebleven, voordat een bewijs van duurzaam verblijfsrecht wordt verstrekt.

Een beroep op de bijstand kan soms tot gevolg hebben dan men niet steeds heeft voldaan aan de voorwaarden van verblijf voor EU-onderdanen waarmee er een gat komt in het verblijfsrecht en men na 5 jaar (nog) geen duurzaam verblijf kan verkrijgen.

Wilt u meer weten over deze route, wij helpen u graag!

bottom of page